Bulunduğu kategori:

Sağlık Uzman Yardımcısı Olmak

Sağlık Uzman Yardımcısı Olmak

 

Gamze KARAKOÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI

gmzkrkc@gmail.com

2012 yılı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 4 ay kadar çocuk yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım hemşireliği yaptım. 4 ay sonunda istifa edip Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde  16 ay süresince  3.basamak yetişkin yoğun bakım ünitesinde yoğun bakım hemşireliği yaptım. 2014 Eylül ayından itibaren Sağlık Bakanlığında Sağlık Uzman Yardımcısı olarak kariyerime devam etmekteyim. Aynı tarihte Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladım.

Sağlık Uzman Yardımcıları Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında istihdam edilmektedir. Sağlık uzmanları ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği’nden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığının ilk uzman yardımcıları ben ve benimle aynı dönemde eğitime başlayan arkadaşlarımdır. Bu büyük grupta, en az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun arkadaşlardan oluşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcılığı alımında hemşirelik, ebelik ve fizyoterapistlik alanlarında alım yapmıştır. Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki mevcut uzman yardımcılarından farklı olarak sağlık bilimleri fakültesi mezunlarını da tercih etmesiyle sağlık bilimleri fakültesi mezunlarına farklı bir kariyer olanağı tanımıştır. Aynı zamanda kariyer meslek grubu olarak bildiğimiz uzman yardımcılığına, sağlık kökenli lisans mezunlarının alınmasıyla merkez teşkilatta yönetici olma yolu açılmıştır. 666 sayılı KHK ile kariyer meslek mensupları bağlamında, tüm uzman yardımcıları başbakanlık uzmanlarıyla eşitlenmiştir.

Sağlık Uzmanı olabilmeniz için öncelikle en az 3 yıl sürecek olan Sağlık Uzman Yardımcılığı sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli eğitimlerden geçerler. İki yılını tamamlayan uzman yardımcıları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığın ihtiyaçlarına göre belirlediği tez konularını üzerinden tez sürecine başlarlar. Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yazılı ve sözlü yeterlilik sınavına girer.  Uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde YDS’ den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge sunar. Tüm bu şartları sağladıktan sonra Sağlık Uzmanı unvanını alabilirsiniz.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 28 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

  1. Görev yaptığı hizmet biriminin sağlık politikaları, strateji, plan, ilke, amaç ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,
  2. Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,
  3. Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma önerileri geliştirmek,
  4. Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak,
  5. Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak,
  6. Yukarıda belirtilen görevler ile benzer görevleri yerine getirmek,
  7. Bakanlıkça verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

(3) Uzmanlar, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri eğitimde sunarlar.

(4) Uzmanlar verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı birim amirine ve daire başkanına karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine ve daire başkanına karşı sorumludurlar.

(5) Uzmanlar, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla eğitime tabi tutulabilirler.

Sağlık Uzman Yardımcılığı merkez teşkilatta olan bir kadro olduğu için görevinizi ANKARA ilinde devam ettireceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Tüm bunlar için hazırsanız uzman yardımcılığıyla başlayıp sonunu sizin belirleyeceğiniz kariyeriniz için ilk adımı atabilirsiniz

32q, 0,619s