Hemşirelikte Yönetim Dersi Yaz Okulu

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ SÖMESTRESİ DERS PROGRAMI

 

Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Dilek EKİCİ, Öğr. Gör. Merve IŞIK

Ders Saati: 09:00-16:00

Öğretim Elemanı ile İletişim: profdrdilekekici@gmail.com

DERSİN TANIMI:

Bu ders, öğrenciye etkili hemşirelik hizmetleri yönetimi yapabilmesi için; yönetim, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, teorileri, ilkeleri, bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları öğretir.

DERSİN HEDEFLERİ:

 1. Yönetimle ilgili temel kavramları kavrayabilme.
 2. Yönetimin temel teori ve ilkelerini açıklayabilme.
 3. Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim teorileri ve ilkeleri çerçevesinde yorumlayabilme.
 4. Yönetime yardımcı teknikleri kavrayabilme.
 5. Yönetici hemşirelerin görev ve rollerini açıklayabilme.
 6. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel sorunları analiz edebilme.
 7. Hemşirelik kalite standartlarını değerlendirebilme.
 8. Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye istekli olabilme.
 9. Hemşirelik hizmetlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üreteceğine inanabilme.
 10. Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde görülen sorunların çözümünde, kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları fark edebilme.

DERSİN HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMINDAKİ YERİ:

Bu ders “Hemşirelik Lisans Programı” dâhilinde 42 saat teorik, 42 saat (ara sınav, final haftaları hariç) laboratuvar uygulamaları şeklinde programda yer alır.

DERSİN İŞLENİŞİ:

Teorik Bölüm: Bu bölüm derse devam eden lisans öğrencileri ile etkin bir öğrenme ve öğretim süreci için anlatım, soru-cevap, tartışma şeklindeki yaklaşım ve teknikler kullanılarak yürütülür.

Laboratuvar Uygulamaları Bölümü: Bu bölüm örnek olaylar ve analizlerinin yer aldığı bir kitap eşliğinde; öğretim elemanları tarafından öğrencilere sunulan örnek olayların gruplar halinde, öğrenci merkezli tartışılması, örnek olay yöntemi-analizi yaklaşım ve yöntemleriyle yürütülür. Ayrıca, ders işlenişi sırasında eğitim durumlarıyla ilgili tüm değişkenlere yeri ve zamanı geldikçe yer verilir.

DERSE DEVAM: Derse devam zorunludur. Teorik ders saatinin %30’undan fazlasına, laboratuvar uygulamaları saatinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, dönem sonu final sınavına giremez ve öğrenci dersten başarısız kabul edilir.

ÇALIŞMA PROGRAMI

HAFTA KONULAR ETKİNLİKLER
 

9 Temmuz

09:00-16:00

 

 

–          Tanışma ve Dersin Tanıtımı

–          Küreselleşme

–          Sağlık Finans Sistemleri

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

 

 

10 Temmuz

09:00-16:00

 

 

–          Yönetim Teorileri ve Tarihsel Gelişimi

–          Klasik Yönetim Teorileri

–          Neo-klasik Yönetim Teorileri

–          Modern ve Post-Modern Yönetim Teorileri

 

 

Anlatım Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

 

 

11 Temmuz

09:00-16:00

 

 

–          İş Örneklemesi ve İş Analizi

–          Hizmet İçi Eğitim

–          Performans Değerlendirme

 

 

Film İzletisi

(Sicko- Michael Moore)

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

 

 

16 Temmuz

09:00-16:00

 

 

–           Yönetim ve organizasyon

–          Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı Hemşirelik Hizmetlerinde Planlama-Stratejik Planlama

–          Hemşirelikte Yönetsel Yetki ve Dağılımı

–          Hemşirelikte Koordinasyon

–          Kontrol Araçları ve Teknikleri

 

 

Anlatım Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

Tartışma Yöntemi

 

 

17 Temmuz

09:00-16:00

 

 

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Standartları

–          Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite İndikatörleri ve İzleme

–          Standart Süreçten Sapmalar ve Hasta Güvenliği

 

 

Anlatım Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

Tartışma Yöntemi

 

18 Temmuz

09:00-16:00

 

–          Hasta Bakımının Organizasyonu

–          Hasta Sınıflama Sistemleri

–          Hemşire İnsan Gücü Planlama

 

 

Anlatım Yöntemi

Soru-Cevap Yöntemi

Tartışma Yöntemi

 

23 Temmuz

09:00-16:00

 

 

–          Personel Sağlama ve Seçme

–          Kariyer Yönetimi

–          İş Hukuku

 

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Soru-Cevap Tekniği

 

25 Temmuz

 

ARA SINAV

 

 

30 Temmuz

09:00-16:00

 

 

Laboratuvar uygulamaları

–          Problem Çözme Yöntemleri ve Laboratuvar uygulamalarına hazırlık

–          Hastane Yönetim ve Organizasyon Yapısı

–          Hemşirelik Hizmeti Yönetim ve Organizasyon Yapısı

 

 

 

Örnek Olay Analizi

Tartışma

 

31 Temmuz

09:00-16:00

 

 

Laboratuvar uygulamaları

–          Hasta Güvenliği ve Standardizasyon

Örnek Olay Analizi

Tartışma

 

 

 

1 Ağustos

09:00-16:00

 

 

 

 

Laboratuvar uygulamaları

–          Servis Yönetimi

–          Hemşire İnsan Gücü Planlama

 

 

 

 

Örnek Olay Analizi

Tartışma

 

6 Ağustos

09:00-16:00

 

 

Laboratuvar uygulamaları

–          Hizmet İçi Eğitim

–          Performans Yönetimi

 

 

Örnek Olay Analizi

Tartışma

 

7 Ağustos

09:00-16:00

 

 

Laboratuvar uygulamaları

–          Kariyer yönetimi

Örnek Olay Analizi

Tartışma

 

15 Ağustos

 

 

 

Laboratuvar Değerlendirme sınavı

 

 

Örnek Olay Analizi Sınavı

 

20 Ağustos

 

 

FİNAL SINAVI

 

 

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Hemşirelikte Yönetim dersinin değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine dayanılarak; ara sınav, laboratuvar uygulamaları değerlendirme-sınavı ve final sınavı ile yapılır.  Ara sınav % 30 ve laboratuvar uygulamaları değerlendirme-sınavı % 30 olup bunların toplamı dönem içi başarı notunu oluşturur. Final sınavı da % 40 olup dönem sonu başarı notunu oluşturur.

 • Ara sınav; ders konularına yönelik çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sınavdır.
 • Laboratuvar uygulamaları; öğrencilerin laboratuvardaki performansları ve öğrencilerin bir örnek olayı analiz ettikleri klasik yazılı bir sınav ile değerlendirilir.
 • Final Sınavı; ders konularına yönelik çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sınavdır.

KAYNAKLAR

 1. Ekici, D. Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaacılık, 2. Baskı (2017), Ankara.
 2. Ekici, D. Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaacılık, 1. Baskı (2013), Ankara.
 3. Ekici D ve ark., Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, Sim Matbaacılık, 2. Baskı (2019), Ankara.
 4. Koçel, T. İşletme Yönetimi, Ada Matbaacılık, 4. Baskı (2010), İstanbul
 5. Marques, B. L., Huston, C. J. Leadership Roles and Management Function in Nursing, Lippincott William& Wilkins, Second Edition (1996). Philadelphia.
 6. McBride, A. B. The growth anda development of nurse leaders. NY: Springer Publishing Company. (2011). Newyork,
 7. Swansburg, Russell C. And Swanburg, Richard J. Introductory Management and Leadership for Nurses, Jones& Bartlett Publishers, Second Edition. (1999). Sudbury, MA.
 8. Sullivan, E.J. Effective Leadership and Management in Nursing, 8th Ed., (2012) Boston: Pearson.

 

32q, 2,442s