Bulunduğu kategori:

Magnet Hastane misiniz?

Magnet Hastane misiniz?

Hastanenin Magnet (Hemşireleri Kuruma Çeken ve Tutan) Özelliklerinin Belirlenmesi*

 * Yıldırım D, Kısa S, Hisar F (2012) Validity and reliability of the Turkish version of the Essentials of Magnetism Scale, International Nursing Review, 59(4): 560-566.

Topladığınız verileri değerlendirirken her boyuta dahil olan soruların aldığı puanların toplamını, o boyutta yer alan soru sayısına bölünmesi ve 4 üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Benzer durum toplam puanın da 55’e bölünerek, 4 ile karşılaştırılması gerekmektedir. Magnet hastanelerde elde edilen puanların 3,5 ve üzeri olduğu, bu sayıya ne kadar yakın ise kurum, hemşirelerin o kurumun magnet özelliğini o kadar yüksek değerlendirdiğini göstermektedir.

Ölçek Boyutları (Faktörler) İlişkili ölçek maddeleri
Kültürel değerler (12 madde) 28,41,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55
Yönetici hemşire desteği (8 madde) 8,35,36,37,40,42,43,44
Hemşirelik uygulamasının kontrolü (7 madde) 17,18,19,20,22,23,24
Klinik otonomi (8madde) 11,12,13,14,15,16,21,25
Hemşire sayısının yeterliliği (5 madde) 26,27,29,30,39
Hekim-hemşire ilişkileri (8 madde) 1,2,3,4,5,6,38,50
Klinik yeterlilik ve eğitim desteği (7 madde) 7,9,10,31,32,33,34

 

           MADDELER

Çoğu doktor için çoğu zaman doğru Bazı doktorlar  için bazen doğru 1 yada 2 doktor için genellikle doğru Herhangi bir doktor için    doğru değil
1. Ünitemdeki hemşire hekim ilişkisi, hekimlerin hemşirelere öğretmeye ve açıklamaya istekli  “öğrenci- öğretmen” ilişkisi gibidir.
2. Hemşire-hekim ilişkisi karşılıklı etki,güven ve saygıya dayalı gönüllü işbirliğinden oluşur.
3. Hemşireler ve doktorlar arasındaki ilişki düşmanca, moral bozucu “güç oyunları”, zıtlasma ve gücenmeyi içerir.
4. Hekimler hastalar için istem verirken hemşirelerin görüş ve önerilerini sorarlar.
5. Bu kurumda hemşire-hekim ilişkisi nazik, resmi ve çoğunlukla doktorların hasta ile ilgili sorularına hemşirelerin cevap vermesi şeklindedir.
6. Bu kurumda hasta bakımında hekim ve hemşirenin görüşü eşit değerdedir. Bu nedenle hasta bakımı için, hemşirelerin gözlem ve değerlendirmeleri ile hekimlerin tıbbi bilgisi ancak birlikte olursa hastaya yardım edilebileceği görüşü vardır.
     Kesinlikle katılıyorum  Genellikle Katılıyorum   Bazen Katılıyorum   Hiç Katılmıyorum
7. Bu kurumda çalışan diğer meslek üyeleri, hemşirelerin mesleki eğitimlerini sürdürmelerinin, bilgilerini geliştirmelerinin ve yeterliklerini artırmalarının önemli olduğunu düşünürler.
8. Yönetici/ sorumlu hemşiremiz, mesleki gelişimimize katkıda bulunacak eğitimlere, kurum dışındaki kurslara ve/veya diploma tamamlama programlarına katılmamız için imkan sağlar.
9. Bu kurumda çalışanların egitimini sürdürmesi için terfi ettirme, maaş arttırma ve takdir etme gibi ödüller azdır.
10. Bu kurumda hemşirelerin eğitim programlarına katılımlarını desteklemek için ücretli izin verilir ve/veya finansal destek sağlanır.
11. Bu kurumda çalışan hemşireler bağımsız uygulama yaparlarsa baslarının belaya girmesinden ya da büyük bir risk almaktan korkarlar.
12.Burada bağımsız hemşirelik uygulamaları kolaylaştırılmıştır çünkü hemşireler yöneticilerinin onları destekleyeceğini bilir ve hissederler.
13. Bu kurumda çalışan hemşireler, bağımsız karar vermeden önce yetkili kişilerden izin almak zorundadır.
14. Bu ünitede hemşireler, hemşireliğin uygulama alanına giren konularda bağımsız; ilaç uygulaması, solunum terapisi gibi diğer disiplinlerin alanlarına giren uygulamalarda ise birlikte karar vermektedir.
15. Bu kurumda hemşirelerin, bağımsız yada yarı bağımlı kararlar vermelerini engelleyen kurumsal kural ve düzenlemeler vardır.
16. Bana göre hemşireler bu hastanede, hastalar için etik olmayan bazı uygulamaları da yapmak zorunda kalabilirler.
17. Bu ünitede hemşireler arasında “hemşirelik yönetiminin bizim bağımsız çalışmamızı istedikleri” yönünde genel bir düşünce vardır.
18. Bu kurumda hemşirelerin kendi hemşirelik uygulamalarını denetlemek için bir komite ya da kurul bulunur.  KURUMUNUZDA BÖYLE BİR YAPILANMA YOKSA LÜTFEN 26.SORUYA GEÇİNİZ.
19. Bu kurumda çalışan hemşireler, malzeme seçimi, IV yolun ne sıklıkla değiştirileceği gibi konularda, politika ve prosedürleri oluşturulur ya da oluşturulmasında rol alırlar.
20.Bu kurumda çalışan doktorlar, yöneticiler ve diğer meslek üyeleri (örn. Fizyoterapistler), hemşirelik uygulamalarının hemşirelerin kontrolünde olduklarını bilirler.
21. Bizde kararların “her çalışanın fikri alınarak verildiği” söylense bile bu sözde kalır, uygulamaya yansımaz.
22. Bu kurumda ulaşım, eczane, solunum terapisti gibi diğer bölümlerin ve disiplinlerin temsilcileri düzenli olarak karar verme sürecine katılır.
23. Bu kurumda hemşireler, faaliyet, program, hasta bakım sunum sistemleri gibi kendilerini doğrudan etkileyen personel politikaları/sorunlarıyla ilgili bilgiye sahiptirler ve kararları kendileri verirler.
24. Bu ünitede tüm kararlar her kesin fikri sorularak alınır ve tüm hemşireler alınan kararlardan ve sonuçlarından haberdardır.
25. Bu kurumda hemşirelikle ilgili uygulamalar (standart oluşturma, politika belirleme gibi) hemşirelik hizmetleri yöneticisi, hastane idaresi ve hemşire olmayan diğer kişiler tarafından belirlenir: bu kararların belirlenmesinde çalışan hemşirelerin etkisi yoktur.
26. Genellikle bu ünitedeki hemşireler, kaliteli hasta bakımı vermek için yeterli personel sağlandığını düşünür.
27. Burada üniteyi, hastaları ve hekimleri tanıyan yeterli nitelikte ve deneyimde hemşiremiz yoktur.
28. Bu ünitede hasta bakım sistemi, (ekip, primer hemşirelik vb.) hemşirelerin sayı ve deneyimleri temel alınarak belirlenir.
29. Ünitemizdeki personel sayısı, güvenli hasta bakımı vermek için yeterli değildir.
30. Bu ünitede var olan personel sayımız, grup uyumumuz ve takım çalışmamız, kaliteli hasta bakımı vermeye imkân sağlar.
31. Bu ünitedeki hemşireler yeterli bilgi ve beceriyi gösterir.
32. Bu kurumda hemşirelerin klinik yeterlikleri dikkate alınır ve ödüllendirilir.
33. Bu kurumda hemşirelerin lisans tamamlama, lisansüstü gibi sürekli eğitimleri, hemşirelerin mesleki yeterliklerini arttırmaları şeklinde algılanır.
34. Bu kurumda ulusal sertifikalandırma, klinik yeterliliğin bir göstergesi olarak algılanır.
35. Servis sorumlu hemşiremiz bizi ve ünitenin çıkarlarını gözetir, yöneticilerle ve diğer birimlerle iş birliği yapar, gerektiğinde “bizi savunur”.
36. İhtiyaç duyduğumuz araç ve gereçler yönetici hemşiremiz tarafından karşılanır.
37. Servis sorumlumuz, hemşireler, hekimler ve diğer bölümler arasındaki çatışmaların çözümünde diplomatik, adil ve dürüst davranır.
38. Bu ünitede multidisipliner hasta bakımını geliştirmek için doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık üyeleri ekip olarak çalışır.
39. Servis sorumlu hemşiremiz, bu serviste hemşirelik hizmeti vermek için yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olduğumuzu düşünür.
40. Servis sorumlu hemşiremiz, geribildirim verirken hem olumlu hem de  olumsuz örnekler verir.
41. Hemşirelik müdürümüz/ başhemşiremiz çalışanların bağlılığını arttırır ve bu bizi bir arada çalıştıran olumlu bir güçtür.
42. Servis sorumlu hemşiremiz görüşülebilir, istendiğinde ulaşılabilir ve konuşmak için güvenilirdir.
43. Servis sorumlu hemşiremiz, hasta bakımına yönelik kurumun değerlerini oluşturur ve yaşatır. Çalışanları “konuşmaya cesaretlendirir”.
44. Servis sorumlu hemşiremiz, karar verirken “en iyi uygulamayı” seçmek için sesli düşünür/ herkesin görüşünü alır.
45. Bu hastane yönetimi yeni şeyler yapmaya isteklidir.
46. Bu hastanede hastalarla ilgili konular önceliklidir.
47. Bu kurumda problemler hızla çözülür ve uygulamaya geçilir; insanlar risk almaktan korkmazlar.
48. Çalışanlar, yaptıkları işler nedeniyle takdir edilir/ değer verilir.
49. Çalışanlardan yüksek performans ve verimlilik beklenir.
50. Bu kurumda hemşireler, tıp ve diğer meslek üyeleri, birlikte ekip olarak çalışır.
51. Maliyet önemlidir, ancak bu kurumda kaliteli hasta bakımı  maliyetten önce gelir.
52. Tüm çalışanların katkıları (hemşireler, yardımcı sağlık personeli ve teknisyenler) önemlidir ve değerlidir.
53. Hemşirelik hizmetleri yöneticimiz, sağlık sistemindeki düzenlemeler nedeni ile oluşabilecek kurumsal değişiklikleri önceden görerek kurumun önde olmasını sağlar.
54.Burası değerlerle yürüyen bir kurumdur. Kurumsal değerler bilinir, anlaşılır, paylaşılır ve sık sık konuşulur.
55. Bizler, kurumsal değerlerimizi yeni gelen hemşirelerle, doktorlarla, teknisyenlerle ve yardımcılarla bilinçli olarak paylaşırız.

 

32q, 0,218s