Hemşirelikte Yönetim Doktora Dersleri

HEM 3170- HEMŞİRELİKTE YÖNETİM MODELLERİ

Dersin amacı: Modern hastane yönetim teorilerine göre sağlık kurumları içerisinde hemşirelik hizmetleri yönetiminin konumunu ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını anlamak, değerlendirmek ve incelemek.

Dersin içeriği: Hemşire personelin ve sağlık kurumlarının yönetimiyle ilişkili yöneticinin rolleri, yönetim fonksiyonları, organizasyon teorileri ele alınmaktadır

Kaynaklar:

 1. Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2. Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 3. Eren E (2010), Yönetim ve Organizasyon (çağdaş ve Küresel yaklaşımlar), Beta Basım Yayım, İstanbul,
 4. Koçel T (2009) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,
 5. Özer A (2008) 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Kitapevi, İstanbul.
 6. Kurtulmuş S (1998) Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, İstanbul.
 7. Marquis B, Huston CJ (2002) Leadership Roles and Management Functions in Nursing, 4th Edition, Lippincott.
 8. Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers
 9. Sullivan EJ, Decker P (2001) Effective Leadership and Management in Nursing, 5th. Edition, Prentice- Hall, Inc., Upper Saddle River,
 10. Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.
 11. Senge P M (1993) Beşinci Disiplin, (Çev. İldeniz A, Doğukan A (2011), Yapıkredi Yayınları, İstanbul.
 12. Somunoğulu S, Ağırbaş İ, Tengilimoğlu D, Çelik Y, Erdem R, Akbulut Y, Erigüç G (2012) Sağlık Kurumları Yönetimi (Editör: Prof. Dr. Mehtap Tatar), Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1599, Eskişehir.
 13. Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
 14. Ataman G (2010) İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul
 15. Huber D (2006) Leadership and Nursing Care Management, Elsevier Health Sciences, 3rd Edition.

 

HEM 3171- HEMŞİRELİKTE YÖNETİM MODELLERİ UYGULAMASI

Dersin amacı: Örgütsel teorilere göre, sağlık kurumlarını ve kurumların hemşirelik hizmetleri yönetimini analiz etme ve yorumlama

Dersin içeriği: Hemşire personelin ve sağlık kurumlarının yönetimiyle ilişkili organizasyon teorilerini uygulama alanında kullanmaktır

Kaynak: Hemşirelikte Yönetim Staj Rehberi 1 ve 2

 

HEM 4100-HEMŞİRE İNSAN KAYNAĞININ YÖNETİMİ

Dersin amacı: Hemşire personelin yönetimi uygulamalarında hemşirelikle ilgili spesifik alanlara yönelik iş analizi yaparak iş tanımı oluşturma, servislerin hemşire insan gücü planlamasını yapabilme, hemşire personel seçme, oryantasyon, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme,  kariyer yönetimi ve hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulama alanında kullanılmasını sağlamak.

Dersin içeriği: İş analizi yapma ve iş tanımı hazırlama, İş dizaynı yöntemleri, Hemşire insan gücü planlama yöntemleri, Hemşire insan gücü planlama ve maliyetleme, Hemşire arama, seçme ve iş görüşmesi yöntemleri, Hemşirelerin kuruma oryantasyonu, Hemşire personelin eğitimi ve gelişimi, Hemşirelik hizmetlerinde yetkinliklerin belirlenmesi, Performans değerlendirme yöntemleri, Hemşirelik hizmetlerinde kariyer yönetimi, Hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren yasa ve yönetmelikler

Kaynaklar:

 1.   Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2.   Uyargil C, Adal Z, Ataay İD, Acar AC, Özçelik O, Sadullah Ö, Dündar G, Tüzüner L (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 3.   İsmet Barutçugil (2004) Startejik insan kaynakları yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim, İstanbul
 4.   Dursun Bingöl (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta yayınevi, İstanbul
 5.   Sullivan EJ, Decker P (2001) Effective Leadership and Management in Nursing, 5th. Edition, Prentice- Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 6.   Swansburg R C., Swansburg R J., (1999) Introductory Manegement and Leadershıp for Nurses, Jones and Bartlett Publıshers, Boston, Toronto, London, Singapore.
 7.   Swansburg RC (2002) Introduction to Management and Leadership for Nurse Managers, 3rd Edition, Jones & Bartlett Publishers.
 8.   Maryann F. Fralic (2000) Staffing Management and Methods: Tools and Techniques for Nurse Leaders, Jossey Bass.
 9.   Steven Finkler, Christine Kovner, Cheryl Jones Fınancıal Management For Nurse Managers And Executıves,
 10.   Zeyyat Sabuncuoğlu (2000) İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi, Bursa.
 11.   Kozak, MA; Yazıcılar O (2003) İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi, İş- Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 25 (5);1-17.
 12.   Dinçer Ö (1996) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Dağıtım, İstanbul.
 13.   Büker S, Bakır H (2001) Hastanelerde Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 14.  Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.
 15.  Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.

Bireysel Ödev: Bir hastanede ideal bir hemşirelik hizmeti yönetim sistemi geliştirilmesi planlansa alt, orta ve üst kademe yöneticilerin temel yönetsel görevleri, rolleri, fonksiyonları, performans standartları neler olmalıdır.

 1.        Yönetici Hemşirelerin görev- yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı iş tanımları
 2.       Yönetici Hemşirelerin performansını izlemek için bir sistem nasıl kurarsınız?

 

HEM 4101-HEMŞİRE İNSAN KAYNAĞININ YÖNETİMİ UYGULAMASI

Dersin amacı:  Bir sağlık kurumunda hemşire insan kaynağı yönetimi uygulamalarını analiz etme ve yorumlama.

Dersin içeriği: Hemşirelik hizmeti alanlarının tanımlanması, iş tanımları, çalışma performansları, gerekli hemşire sayısını hesaplama, performans değerlendirme sistemi, kariyer yönetimi

Kaynaklar: Hemşirelikte Staj Uygulama Rehberi 1 ve 2

 

HEM 5160- HEMŞİRELİKTE YÖNETSEL SORUNLARIN ANALİZİ

Dersin amacı: Hemşirelik hizmetleri yönetimindeki sorun alanlarını belirleyerek, bağımsız araştırma yapma yeteneği kazandırmak için bilimsel ve metodolojik veri toplama yöntemlerini inceleme (histogram, pareto analizi, gantt şeması, balık kılçığı, swot analizi, nominal grup tekniği, defli tekniği vs.), araştırma tasarımı yapma, bilgi toplama araçlarının türleri ve özelliklerini belirleme, veri toplama, verilerin değerlendirilmesi ve rapor hazırlama.

Dersin içeriği:  Problem tanımlama ve çözme tekniklerinin kullanılması, Pareto şeması, Balık kılçığı tekniği, Kalite çemberi uygulaması, Akış diyagramı uygulaması, Çok altenatifli düşünme teknikleri, Süreç yönetimi, Nominal grup tekniği, Delphi tekniği, Örnek olay uygulamaları

Kaynaklar:

 1.   Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2.   Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 3.   Fralic M F (2000) Staffing Management and Methods, Jossey- Bass A Wiley Company, San Francisco
 4.   Hood J L, Leddy K S. (2003), Conceptual Bases of Professional Nursing, 5th Edition,  Lippincott Williams & Wilkins, New York.
 5.   Marquis B, Huston CJ (2002) Leadership Roles and Management Functions in Nursing, 4th Edition, Lippincott.
 6.   McCloskey, J. & Grace, H. (1990). Current Issues in Nursing, (3rd ed.). St. Louis: C.V. Mosby Company
 7.   McGuffin J (1999) The nurse’s guide to successful management, Mosby, Inc. Missouri.
 8.   Rigolosi E L M (2005) Management and leadership in nursing and health care: an experiential approach, Springer Publishing Company, 2nd  Edition.
 9.   Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers
 10.   Rowland H.S. & Rowland B.L. (1997) Nursing Administration Handbook, 4th edn. Aspen Publishers Inc., Gaithersburg, MD, USA.
 11.   Heidenthal P K (2002) Nursing Leadership & Management, Thomson/Delmar Learning Publishers.
 12.   Huber D (2006) Leadership and Nursing Care Management, Elsevier Health Sciences, 3rd Edition.

 

 HEM 5170-HEMŞİRELİKTE KALİTE STANDARTLARI YÖNETİMİ

Dersin amacı: Hemşirelik hizmetleri sunumunda hasta güvenliğini sağlamada Hizmet Kalite Standartlarının (HKS) tanımlanması, standartlara yönelik dokümantasyonun hazırlanması, göstergelerin/ indikatörlerin tanımlanması, veri toplama ve analiz yöntemleri, eşik değerler ve varyasyonların analizi.

Dersin içeriği:  Sağlık Hizmetlerinde Kalite Uygulamaları, Hizmet Kalite Standartları, Kodlama ve Puanlama sistemi, Hasta Güvenliği Standartları, Çalışan Güvenliği Standartları, Verilerin analizi ve değerlendirilmesi

Kaynaklar:

 1.   Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2.   Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 3.   Alcan Z (2001) Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Anadolu Matbaası, İstanbul
 4.   Alcan Z, Aksoy A, Civil B, Tekin DE, Ekim R, Civil SÖ, Doğar T, Çakar (2011) Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
 5.   Alcan Z, Tekin DE, Ekim R, Civil SÖ, (2012) Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü,  Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
 6.   Aydıntan B (2009) Örgüt Zekâsı ve Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara.
 7.   Çakmak G (2009) Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Yönetim Rehberi, Eflatun Matbaacılık, İstanbul
 8.   Çetin C (2010) Toplam kalite yönetimi, Beta Basım Yayın, 3. Baskı, İstanbul.
 9.   Graban M (2011) Yalın hastane: Kalite, Hasta güvenliği ve çalışan memnuniyetini arttırmak, (Çev: Pınar Şengözer), Optimist Yayıncılık, İstanbul.
 10.   Joint Commission (2009) Implementation Guide for the NQF Endorsed Nursing- Sensitive Care Measure Set.
 11.   Tucker SM, Canobbio MM, Paqette EV, Wells MF (2000) Patient Care Standards, Mosby, 7th Edition,
 12.   Türk Tabipler Birliği, Füsun Sayek Raporları (2011) Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya, Türk Tabipler Birliği Yayınları, Birinci baskı, Ankara.
 13.   Hastane Hizmet Kalite Standartları (2011), Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 14.   Vituri DW, Matsuda LM (2009) Content validation of quality indicators for nursing care evaluation, Rev Esc Enferm USP, 43(2): 426-34.
 15.   World Health Organization (2006) Quality of care : a process for making strategic choices in health systems, Switzerland.
 16.   World Health Organization (2009) World Alliance for Patient Safety, Geneva, Switzerland.

 

HEM 6090-HEMŞİRELİKTE YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

Dersin amacı: Hemşirelik personelinin, işe yönelik tutum ve davranışlarının analiz edilmesi, çatışmaların yönetilmesi, motivasyonların yükseltilmesi, personel devir hızı ve devamsızlıkların izlenmesi ve azaltılmasına yönelik uygulamaları uygulayabilmek

Dersin içeriği:  Yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi, örgütlerde gruplar, örgütlerde inançlar, tutumlar ve moral yükseltilmesi, grup dinamikleri, değişim, değişime tepkiler ve önlenmesi, hastanelerde tatminsizlik – monotonluk, devamsızlık ve personel devri sorununun önlenmesi, iş ile personel arasındaki uyumun sağlanması,  çatışma yönetimi ( çatışma düzeylerinin, çatışma nedenlerinin belirlenmesi, geçici – kalıcı çözüm yaklaşımları, gruplar arası sorunlar ve çözümleme yolları) ekip geliştirme.

Kaynaklar:

 1. Sabuncuoğlu Z, Tüz M (2008) Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel basım, Bursa
 2. Eren E (2010) Örgütsel Davranış ve Örgüt Psikolojisi, Beta Basım, istanbul
 3. Tamer Koçel(2010) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,
 4. Ataman Göksel (2010) İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul
 5. Eren Erol (2010) Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Dağıtım, İstanbul
 6. Heidenthal P K (2002) Nursing Leadership & Management, Thomson/Delmar Learning Publishers.
 7. Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers
 8. Botton A (2010) Statü Endişesi (Çev: Ahu Sıla Bayer), Beşinci Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 9. Huber D (2006) Leadership and Nursing Care Management, Elsevier Health Sciences, 3rd Edition.
 10. Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.

 

32q, 0,162s