Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi

     

    BİRİNCİ BÖLÜM

ÖRNEK OLAY (HATA) NEDİR? NASIL ANALİZ EDİLİR? 19
Hataların Analizi 21
Balık Kılçığı Diyagramı / Ishikawa Diyagramı 22
5N1K Analizi 23
Beş Neden (Kök-Neden) Analizi 23
Pareto Analizi (80/20 Kuralı) 24
Nominal Grup Tekniği 25
Delfi Tekniği 26
İKİNCİ BÖLÜM
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON YAPILARI           29
Yönetim Kademeleri ve Yönetim Yetkisinin Dağılımı 31
Hastanelerin Organizasyon Yapıları 33
Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırmak 36
Sunulan Hizmete Göre Bölümlere Ayırmak 37
Hastane Organizasyon Yapısında Matriks Yapı 39
Mekanik Yapı ile Otokratik Yönetim 42
Organik Yapı ile Demokratik (Katılımcı) Yönetim 43
Kurumun Yönetim – Organizasyon Yapısının Röntgeninin Çekilmesi 46
Yöneticinin Davranış ve Tutumunun Röntgeninin Çekilmesi 48
Yönetsel Yetmezlikler ve Kurumsal Eylemsizlikler 48
Oligarşinin Değişmez (Tunç) Kanunu 49
Peter İlkesi 49
Parkinson Yasası 50
Büropatoloji 50
Yönetici Tarzları ve Davranışları 51
İşlere Karışmayan (Laissez Faire) Yönetici 51
Pasif Yönetici 51
Hata Arayan Yönetici 52
Transaksiyonel (Ödüllendirici) Yönetici 54
Çalışana Değer Veren Yönetici 54
Kurumsal Öğrenmeyi Destekleyen Yönetici 55
Transformasyonel (Vizyon Sahibi) Lider Yönetici 55
Karizmatik Lider Yönetici 56
Örnek Olay 1. Söylenen İle Yapılan Farklı 59
Örnek Olay 2. Olayı Rapor Etmemenizi Emrediyorum 62
Örnek Olay 3. Benim İşim Ne, Neden Sorumluyum, Kime Hesap Vermeliyim? 68
Örnek Olay 4. Sorumlusu Kim? 72
Örnek Olay 5. Servisteki Şeker Hastaları Aç Kaldı 75
Örnek Olay 6. Neden Toplandık? 78
Örnek Olay 7. Bebek Dostu Hastane 82
Örnek Olay 8. Hangi Hastanede Çalışmalıyım? 84
Örnek Olay 9. Kararları Tamamen Sana Bırakıyorum 87
Örnek Olay 10. Görev Değişikliğimi Sağlayacak Güç Kimde? 90
Örnek Olay 11. Maliyeti Düşük Olsun Gerisi Sorun Değil 91

BÖLÜM 3

HASTA GÜVENLİĞİ VE HASTANE YÖNETİM SORUMLULUĞU 95
Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi 102
Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu 103

BÖLÜM 4

HASTA GÜVENLİĞİ VE TIBBİ HATA (MEDICAL MISTAKE) 107
Tıbbi Hataların Sınıflandırılması 111
Hataların Tipine Göre Sınıflandırılması 111
Hastaya Etki Eden Sonuca Göre Sınıflandırılması 111
Sağlık Hizmetinin İşleyişine Göre Sınıflandırılması 112
Sağlık Hizmeti Sürecinin Hangi Aşamada Olduğuna Göre Sınıflandırılması 112
Tıbbi Hataların Kök Nedene Göre Sınıflandırılması 113
Sağlık Meslek Üyelerine Göre Sınıflandırılması 114
Tıbbi Hataların Önlenmesinde Olay-Hata Bildirimlerinin Önemi 114
Tıbbi Hata / Olay Bildirimi Nasıl Yapılır? 115
İlaç Hataları 117
Örnek Olay 12. Suçlu Kim 122
Örnek Olay 13. Juguler Kateter 131
Örnek Olay 14. Rapor Etme İşinden Olursun 133
Örnek Olay 15. İş Sözleşmesinin Haksız Fesih Edilmesi 138
Örnek Olay 16. Dikkatsizliğin Bedeli 141
Örnek Olay 17. Aşı Günü 145
Örnek Olay 18. Gerçek Şoku 148
Örnek Olay 19. Sözel İstem 155
Örnek Olay 20. İlacın Etkisi Geçse De Kullanılır 159
Örnek Olay 21. Ordersız İlaç Uygulama Kültürü 162
Örnek Olay 22. Bu Kadar Büyütmeye Gerek Yok 166

BÖLÜM 5

SAĞLIK HİZMETİNDE STANDARDİZASYON VE KALİTE 169
Sağlık Hizmetinde Kalite Standartlarına Uyulduğunun Göstergeleri: İndikatörler 172
Sağlık Hizmetinde Standart Süreçten Sapma Durumu 174
Tıbbi Hatalar ve Varyasyonlar 174
Sağlık Hizmeti Standartlarının Belirlenmesi 177
Örnek Olay 23. Dua Edelim De Tromboflebit Gelişmiş Olmasın 179
Örnek Olay 24. Bir Hemşirenin Annesi Hasta Olursa 188
Örnek Olay 25. Mamasını Aspire Ettiği Neden Fark Edilemedi? 194
Örnek Olay 26. Bu İşte Bir Yanlışlık Var 200
Örnek Olay 27. Eski Köye Yeni Adet 209
Örnek Olay 28. Mesane Jimnastiği 215
Örnek Olay 29. Hastaların Görmezden Gelinmesi 222
Örnek Olay 30. Neden Tüm Hatalar Benim Hastalarımı Buluyor? 226
Örnek Olay 31. Kıyamet Mi Kopar? 228
Örnek Olay 32. Yine Mi Supervisor Suçlu? 231

BÖLÜM 6

SERVİS YÖNETİMİ 235
Çalışması Gereken Hemşire Sayısının Hesaplanması 237
Hemşire Profilinin Tanımlanması 237
Hemşirelerin İş Yükleri 239
Hasta Sayısı 240
Hastaların Bakım Gereksinimleri 240
Hasta Bakımı İçin Yapılan İşler 243
Hemşirelik Dışı Yapılan İşler 245
Hemşirelerin Kişisel İşlere Ayırdıkları Süre 246
Hemşirelik Organizasyon Yapısının Zekâ Düzeyi 247
Hemşirelerin Hastalara ve Diğer İşlere Ayırdıkları Zamanın Belirlenmesi 247
İş Örneklemesi Yöntemi (Work Sampling) 248
Zaman Etüdü (Time Study) 252
İş Yüküne Göre Hemşire İnsan Gücü Planlama 258
Hemşirelik Hizmetlerinde Verimlilik Ölçümü 264
Hemşire Çalışma Listesinin Hazırlanması 268
Kurumsal Adalet Algısının Oluşturulması 270
Vardiya Saatlerinin Düzenlenmesi 273
Gece Vardiyası ve Çalışanlar Üzerine Etkileri 276
Hasta Bakımının Organizasyonu 277
Örnek Olay 33. Hemodiyaliz Ünitesi Karışırsa 280
Örnek Olay 34. İki Katlı Klinik 286
Örnek Olay 35. Sağ Koridor 290
Örnek Olay 36. Karma Cerrahiye Desteğe Gidince 294
Örnek Olay 37. Sizden Daha Çok Sayıda Hasta Bakıyorlar 299
Örnek Olay 38. Çalışma Listesi 303
Örnek Olay 39. Hemşire Nöbete Gelmeyince 306
Örnek Olay 40. Birim Değişikliği 308

BÖLÜM 7

HASTANEDE PERFORMANS YÖNETİMİ 311
Üst Kademe Yöneticilerin Performansının Değerlendirilmesi 131
Yönetici Hemşire Yetkinlikleri 314
Bir Hastanede Hemşirelik Hizmeti Performansının Ölçülmesi 317
Çalışanların Bireysel Performansının Değerlendirilmesi 326
Kurumda Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 326
Performans Değerlendirme Amaçlarının Belirlenmesi 326
Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi 327
Performans Değerlendirmeyi Yapacak Olan Kişilerin Belirlenmesi 328
Uygun Performans Değerlendirme Yönteminin Seçilmesi 329
Çalışanlarla Performans Değerlendirme Sonuçlarını Tartışma 330
Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar 331
Örnek Olay 41 Performansa Dayalı Maaş Artışında Yöneticininİnisiyatifi 339
Örnek Olay 42. Değerlendirme Formunun Üzerindeki Not 342
Örnek Olay 43. Hakettiğin Notu Aldın 346
Örnek Olay 44. Çok Çabaladım 350
Örnek Olay 45. Kim Sorumlu Olacak? 354
Örnek Olay 46. Nerede Hata Yaptım Da Düşük Puan Aldım,Söyler Misiniz? 356

BÖLÜM 8

PERSONEL EĞİTİMİ 359
Oryantasyon Eğitimi 361
Yeni Mezunların Oryantasyonu 361
Bölüm Değiştiren Deneyimli Çalışanların Oryantasyonu 363
Kurum içi Terfi Edenlerin Oryantasyonu 363
İşe Yeni Başlayanların Oryantasyonu 364
Oryantasyon Programı Süreci 365
Hizmet İçi Eğitimin Yönetimi 366
Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi 367
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması 368
Verilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi 369
Eğitim Değerlendirme Yöntemleri 370
Örnek Olay 47. Eğitimler Kimsenin İşine Yaramıyor 384
Örnek Olay 48. Trakeostomi Kanülü Çıkarsa 387
Örnek Olay 49. Buraya Ait Değilim 391

BÖLÜM 9

KURUMDA KARİYER YÖNETİMİ 395
Bireysel Kariyer Planlama 397
İş Yerinde Kariyer Gelişimi 401
Kurumda Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi 402
Kariyer Geliştirme Sisteminin İnsan Kaynakları Planlaması ileBütünleştirilmesi 403
Kurumda Kariyer Yollarının Oluşturulması 403
Çalışanların Kurumda Mevcut Olan Kariyer Olanakları Hakkında Bilgilendirilmesi 403
Yönetim Desteği 403
Çalışanların Performansının Değerlendirilmesi 404
Çalışanlara Kariyer Danışmanlığı Yapılması 404
Çalışanın İş Deneyimlerinin Arttırılması 404
Eğitim Faaliyetleri 404
Çalışanların Kuşak Farklılıkları ve Kariyer Yönetimi 405
Örnek Olay 50. Ama Haksızlık Bu! 409
Örnek Olay 51. Geleceğim Ne Olacak? 412
Örnek Olay 52. Servisin Sorumlusu Kim? 415
Örnek Olay 53. Kariyerime Nasıl Devam Etsem? 419

BÖLÜM 10

ÇATIŞMA YÖNETİMİ 423
Kurum İçinde Yaşanan Çatışmaların Yönetimi 425
Çatışma Süreci 426
Çatışma Nedenleri 427
Organizasyon Yapısında Yönetsel Tasarımdan KaynaklananNedenler 427
İletişimden Kaynaklanan Nedenler 428
Kişilerden Kaynaklanan Nedenler 431
Çatışma Yönetim Stratejileri 431
Çatışma Durumunda Kişilerin Stratejileri 431
Kurum İçinde Çatışma Çözme Stratejileri 433
Örnek Olay 54. Savaşın Galibi Kim! 435
Örnek Olay 55. Komuta Yetkisi Kimde 439
Örnek Olay 56. Teslimdeki Anlaşmazlık 445

BÖLÜM 11

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBING) 449
İşyerinde Psikolojik Şiddete Neden Olan Faktörler 451
Kişisel Faktörler 452
Kurumsal Faktörler 453
Mobbing’in Gelişim Aşamaları 456
Sıfır Durumu 456
Anlaşmazlık Aşaması 456
Mobbing Başlangıcı (Hissedilen ve Açık Çatışma) 456
Mobbing Davranışlarının Açıkça Sergilenmesi 456
Kurbanın Sağlığının Bozulması ve Mobbing’in Sonu 457
Mobbing’in Etkileri 457
Mağdurun Sağlığına Etkisi 457
Çalışma Performansına Etkisi 459
Mağdurun Ailesine Etkisi 460
Toplum Üzerindeki Etkisi 461
Kurumda Psikolojik Şiddetin Gelişimi Nasıl Önlenir? 461
İşyerinde Psikolojik Şiddetin Tanımlanması 462
İşyerinde Psikolojik Şiddetin Tolere Edilmeyeceğine Yönelik Kurum Tarafından Geliştirilen Yazılı Politikalar ve Uygulamalar 462
İşyerinde Psikolojik Şiddetle Karşılaşılan Birey Ne Yapmalı? 463
Yasalarda Mobbing 463
İşyerinde Psikolojik Şiddet Mağduru musunuz? 464
Örnek Olay 57. Ben de İşyerinde Psikolojik Şiddete(Mobbing) Uğrayanlardanım 471
Örnek Olay 58. Zor Günler 475

 

 

 

30q, 0,183s