Bulunduğu kategori:

Suçlu Kim???

Suçlu Kim???

Melisa okuldan mezun olduktan sonra yoğun bakım servisinde işe başlayalı üç ay olmuş ve ilk gece nöbetine gelmiştir. 16-08 gece nöbetini beş yıl kıdemli olan Dilara hemşire ile tutacaktır. Ancak aralarındaki iletişim çok iyi değildir. Çünkü Dilara, ilk zamanlar Melisa’nın yetersiz olduğunu söyleyerek onunla tartışmış ve sorumlu hemşireye Melisayı şikayet etmiştir. Serviste 1 hasta ventilatöre bağımlı, 1 hasta SBAB’ta takip edilmektedir. Ayrıca post op ikinci gününde 3 hasta ve post op dördüncü gününde 5 hasta olmak üzere serviste toplam 10 hasta vardır. Normalde serviste hasta paylaşımı, hastaların bakım yoğunluğu dikkate alarak bölünmekte ve kura usulü karar verilmektedir. Ancak bu nöbette Dilara hemşire, Melisa hemşirenin öğrenmesi gerektiğini düşünerek ventilatöre bağımlı olan Refik Bey ile SBAB’a bağımlı Kadir Beyi ve ayrıca post op ikinci gününde olan üç hastayı Melisa’ya vermiştir. Dilara hemşirede serviste kalan diğer stabil 5 hastayı almıştır. Melisa, hasta paylaşımında yapılan adaletsizliğe bir şey demeden, dosyaları alarak hastalarına bakmaya gider. Ventilatöre bağımlı olan Refik Bey ve SBAB ta takip edilen Kadir Bey yan yana yataklarda yatmaktadır ve her ikisinin de TPN infüzyonu, 24 saatlik lipit solüsyonu ve antibiyotikleriyle ilgili mayi/ sıvı (verilmesi) tedavisi/ istemi mevcuttur. Kadir Beyin yaşamsal bulguları stabil olmadığından ilerleyen saatlerde solunum arresti olur. Serviste bulunan kıdemli doktor ve asistan doktorun müdahalesi ile hasta entübe edilir. Bu olaydan önce yemeğe giden Dilara hemşire, yemeğe giderken “beni ne olursa olsun arayıp rahatsız etme” dediği için, hasta arrest olduğunda Melisa hemşire Dilara hemşireden yardım isteyememiştir.

Entübasyon sonrasında kıdemli doktor, Kadir bey için ek istem verdiğinden Melisa, ilaçları hazırlamak için tedavi odasına gider. Tam o sırada doktor “ben Refik beyin istemlerine de eklemeler yapmıştım, ona da bak” der ve dosyaları tedavi odasına bırakır. Melisa kafasıyla onaylar, Kadir beyin ilaçlarını hazırlamaya devam eder. O sıra Dilara gelir ve “hala bıraktığım yerdesin, hala yavaşsın” der ve kendi hastalarına gider. Melisa ilaçlarını hazırlayıp Kadir beyin yatağına yönelir ve ilaçlarını uygular. Yemeğe bile gidemeyen Melisa, diğer hastaların tedavileriyle o kadar yoğundur ki Refik Beyin yeni eklenen istemini unutmuştur. Ancak bir süre sonra Refik Bey kardiyak arreste girer. Hekimler Refik beye CPR yapmaya başlar ancak hasta ex olur. Hekim ex olan hasta için değerlendirme raporu hazırlarken, hastaya daha önce istem ettiği Noradrenalin infüzyonunun takılı olmadığını fark eder ve infüzyonun neden takılı olmadığını sorar. Melisa şaşkındır ne diyeceğini bilemez “ben,.. benim istemlerden haberim yok” der. Doktor hasta dosyasını getirir ve “işte yazdım, sen istemi bile almamışsın, hasta senin yüzünden öldü, ailesine bu durumu sen açıkla” der. Dilara hemşirede Melisa’nın üzerine gelir “Aptal şey, bir istemi bile almamışşın…” der. Melisa da ağlayarak “bütün komplike hastaların sorumluluğunu bana verdin, bir hastam solunum arrestine girdi, yardım bile isteyemedim. Daha yeni mezun oldum ve ventilatörde olan bir hastanın bakımında tek başıma sorumluluk almamıştım. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım” der.

Problem ne: Hastanın tedavisinin unutulmasından dolayı hastanın ex. Olması

 • Çalışanlara: «daha dikkatli olmaları» nın söylenmesi, tıbbi hatayla karşılaşmayı engelleseydi, hastaneler bu sorunu çoktan çözmüş olurdu.
 • Tıbbi hatalar analiz edildiğinde, yaşan sorunların çoğunlukla (%90) yönetsel sistemden kaynaklandığı, çalışanların da sistemin kurbanı olduğu görülmektedir.
 • Hasta güvenliğini sağlamada sorun, kötü çalışanlar değil, yönetsel sistemin iyi tasarlanmamasıdır.

Kaynak Kitap: Dilek Ekici, Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, 2013, Ankara.

Soruna neden olan yönetsel faktörler

 • Kıdemsiz hemşireye (üç aylık yeni mezun hemşire), kliniğe ve hasta bakımına tam oryante edilmeden, yeterli nezaret sağlanmadan, tek başına komplike hastaların bakım sorumluluğunun verilmesi (27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği Madde9 (2/d))
 • Kıdemsiz hemşirenin yetiştirilmesi ile ilgili üst yönetim tarafından belirlenmiş, standart uygulanan, bir klinik eğitim planının olmaması (27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği Madde9 (2/cve 2/d)
 • Hastaların bakım gereksinimlerine göre iş yüklerinin belirlenip adil iş yükü paylaşımının yapılmaması (27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği Madde9 (2/c) ve Madde 10 (2) göre hemşire yöneticilerin hizmet kusurudur) (kıdemsiz hemşire, insan gücü planlamasında kıdemli hemşire gibi değerlendirilmemeli)
 • Çatışma yaşayan iki kişinin gece vardiyasında birlikte çalışmak zorunda kalması (kıdemli hemşireye, kıdemsiz hemşireyi yönlendirme ve yaptıklarını izleme sorumluluğu verilmemiş) (27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği Madde9 (2/d) ve Madde 10 (3/a))
 • Çatışma yaşayan iki kişinin birlikte yardımlaşarak çalışmak zorunda bırakılması
 • Kişiler arasında yaşanan çatışmada güç dengesinin olmaması (formal yapıda değil, ancak informal yapıda (norm olarak) kıdemli- kıdemsiz ayrımının olması)
 • SSH’nin çatışmaya müdahale etmek yerine kendi aralarında çözmelerini beklemesi

Soruna neden olan çalışan kaynaklı faktörler

 • İş yüküne göre yapılan hasta paylaşımının adaletli olmaması
 • Melisa ile Dilara arasında geçmişte başlamış ve halen devam eden bir çatışmanın bulunması
 • Kıdemli hemşirenin kıdemsiz hemşireyi sürekli eleştirmesi
 • Kıdemsiz hemşirenin ihtiyaç duyduğunda kıdemli hemşireden yardım isteyememesi

Bu Olay Nasıl Önlenebilirdi?

1.  27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği (8.03.2010) Madde 9 (2/d) ve Madde 10 (3/a)’nın verdiği sorumluluk gereği üst kademe hemşire yöneticiler, işe yeni başlayan, yeni mezun hemşirelerin kuruma ve çalışacakları birime oryantasyonunu, bilimsel literatüre uygun şekilde yapmalıdır

 • Kuruma oryantasyon (1-2 hafta): Kurumun tanıtılması, yapılacak iş, çalışanların görev- yetki- sorumlulukları vb.
 • Kliniğe oryantasyon (6-12 ay): Yeni mezunlara, çalışacakları kliniğe göre değişmekle birlikte, örneğin yoğun bakım için en az 12 aylık bir oryantasyon programı uygulanmalı (Chesnutt ve Everhard 2007; Proulx ve Bourcier 2008). Kıdemli bir hemşire nezaretinde çalışmak ve hasta bakmak, hasta bakımı ve klinik rutinlere uyumlaştırma gibi.
 • Yeterlilik değerlendirmesi (Sınav, uygulamanın nezaretçi hemşire tarafından değerlendirilmesi)
 • Yeterlilik değerlendirilmesinden geçmeyen bir hemşireye hasta bakım sorumluluğu verilmemesi
 • Bir yıl boyunca uygulanan oryantasyon programı sonrasında başarılı olanlar, klinik hemşiresi gibi çalışmaya başlamalı,
 • Hasta bakım organizasyonunda ise, yeni mezun hemşire işe alışıncaya kadar yoğun olmayan hastaların bakımından sorumlu olmalıdır.

2. Hastaların bakım gereksinimleri ile her hasta tipine ayrılan sürelerin belirlenmesi (27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği Madde9 (2/c) ve Madde 10 (3/bve 3/g)

 • Yoğun bakım birimi için hasta sınıflandırma sistemi geliştirilmeli
 • Hasta tiplerine göre hemşirelik bakım süreleri hesaplanmalı
 • Her bir hemşirenin hasta bakımına ayırdıkları süre, hemşireye verilen hasta sayısı, hastaların bakım gereksinim süreleri ile çarpılarak, iş yükü dengesi sağlanmalıdır.
 1. Birimde çalışan hemşirelerin çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarının analiz edilmesi
  • Sekiz/on iki/ on altı saat çalışan bir hemşire, çalışma saati boyunca hasta bakımına ne kadar zaman ayırıyor?
  • Servisle ilgili işlere ne kadar zaman ayırıyor?
  • Kişisel işlere ne kadar zaman ayırıyor?
 2. Hemşirelerin hasta tiplerine göre yaptıkları hemşirelik işlemlerinin belirlenmesi
 3. Kliniğin ortalama hasta sayısı, bakım gereksinimleri, hemşirelerin zamanlarını nasıl kullandıkları ile ilgili hesaplamalardan yararlanarak klinikte haftalık ortalama gerekli olan zaman ve bu zamanı karşılayacak FTE hesaplanarak, birimde çalışması gereken toplam hemşire sayısı hesaplanır.
 4. Yoğun bakımda yatan ortalama hasta sayıları ve bunlar için mevcut olan hemşire sayıları ile bilgi ve beceri durumlarının yeterli olup olmadığı değerlendirilir.
 5. Hemşirelerin işlerini yaparken yaşadıkları sorunları tespit etmek için, SSH tarafından sürekli her vardiyada hasta odalarına vizit yapılmalıdır. Bu vizitlerin amacı, kim sorun yaşıyor değil, sorun neden yaşanıyor, bu sorunun yaşanmaması için ne yapılmalı düşüncesiyle yaklaşmak ve sorun yaşayan hemşire ile birlikte sorunu değerlendirip çözmeye çalışmaktır.
 6. SSH ayrıca hemşirelerin hasta bakımında belirlenen standartlara uygun davranıp davranmadıklarını da yerinde görerek değerlendirebilir.
 7. Hemşirelik hizmetleri üst yöneticisi ve orta kademe yöneticiler de haftada en az üç kez kliniklere vizite gitmeli, hasta başında hemşirelerle ve sorumlularla görüşmelidirler. Bu ziyaretlerin amacı, kliniklerde hasta bakımıyla ilgili ve diğer konularda çalışanlar sorun yaşıyorlar mı, sorunlar neden yaşanıyor, yaşanmaması için neler yapılmalı düşüncesiyle yaklaşmak ve sorun yaşayan hemşire ile birlikte sorunu değerlendirip çözmeye çalışılmaktır.
 8. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (HMM)’nün kliniklere vizit yapmasının bir diğer amacı, çalışanlar kurumda belirlenen standartlara uygun çalışıyorlar mı, çalışmıyorlarsa neden, standartlar eksik ya da hatalı mı, çalışanlar işlerini düzgün yapmıyorlar mı? gibi durumların değerlendirilmesi ile sürekli kontrol sistemi oluşturmaktır (Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Kalite Yönetimi s: 136-145)

Hukuksal Süreç

Gerçek olmayan, eğitim amaçlı hazırlanan bu örnek olay  “Hemşirelikte Yönetim Doktora” dersinde, doktora öğrencileri ile analiz edildikten sonra; Melikşah Üniversitesi, Hukuk Fakültesi hocaları ve öğrencileri ile hukuksal boyutta da analiz edilmiştir. Konuyla ilgili hazırlanan farazi mahkemede, hemşirelere açılan davalar ve sonuçlarını videoda izleyebilirsiniz. Çalışmaya katkısı olan herkese teşekkürler….

16 adet yorum yapılmış.

 1. Asuman Seyrek

  Burada sadece bir suçlu aramak yanlış olur neticede yemek molası sırasında serviste tek hemşire var bu durumda müdahale eden ekibin dr dahil olmak üzere tedavi ye yardımcı olması gerekiyor du

  Cevapla
   • Prof. Dr. Sevgi Oktay

    Bu bizim “sağlık ekibi oluşturamadığımız”a tipik bir kanıttır. Ekip olabilseler birbirlerini desteklerler ve birbirlerinin boşluklarını doldurabilirler, sorumluluğu paylaşabilirler; bu konuda “sağlık meslek eğitimcileri de toptan hatalıdır”; eğitim yıllarında bu adayların birlikte/ ortak uygulama yapmayı/ çalışmayı öğrenmemeleri /öğretilecek ortak programların yapılmamış olması hatadır. Geleceği kurtarmak için buradan başlamalıyız.
    Sağlık profesyonellerinin birbirlerinin çalışmalarını gözleme/ nezaret etme sorumlulukları ve yetkileri vardır. İş arkadaşları standartlara uygun uygulama yapıyorlar mı?Hasta onların ortak olarak sorumluluğundadır; geçerli olan , hasta TANI-TEDAVİ-BAKIM PROTOKOLLERİ- PROSEDÜRLERİ yazılı olarak tüm sağlık profesyonellerinin okuyabileceği/ rehber alabileceği şekilde el altında bulunmalıdır.(Sevgi OKTAY)

    Cevapla
   • Burada Esas sorun yetersiz eleman sayısı 10 hasta 2 hemşire şaka mı bu zaten cpaplı bir hasta hiç rahat edemez sürekli huzursuz ve hareketlidir ve entübe hastadan daha risklidir çok saçma bu olay yıllarca böyle çalıştık bir Ecmo bir cpap olacak iş değil di gençtik baktık ve sadece hasta baksak iyi bir sürü iş var hemşireleri artık rahat bıraksınlar devlet bir sürü üniversite açıyor diyaliz teknikeri sağlık teknikeri Allah aşkına yetkinlikleri yokmuş şöyleki diyalizde kaç litre kanı exrqkorppral sistemde döndürüyor ama ilaç yapamıyor hastaya yetkisi yokmuş ama hastaya damar yolu açıp kanını saatlerce makinaya bağlıyor bişey olursa hemşire doktor müdahale ediyor hangi akla mantoya sığıyor bu böyle saçmalık olurmu hemşirenin iş yükünü arttırmak bu bu nasıl yetkinlik bu nasıl bir eğitim hemşireler tabiki tartışır her yeni gelen hemşireyi eğit yorul extra iş olsun ama tek başına ol sonra hata yapınca da sen suçlu ol aynı parayı al ne güzel işkence modeli sonra da hemşire hemşireye kin tutsun o da insan yoruluyor önünde bir ruhu var kıdemlinin de aceminin de suçu yok adaletsiz yönetim var

    Cevapla
 2. Seyma alagpz

  İlk suçlu melisa sorumluluğunda olmayan hastaları kabul ettiği için diğer suçlu hastanın düZenli aralıklarla takibini yapmadıkları doktorlar..

  Cevapla
 3. Hemşireler arasinda yaşanan iletişim problemi serviste bakım verilen hastaları etkilememeli bundan dolayı klinik sorumlu hemsirelerinin iletişim problemine çözüm bulmasi gerekmektedir. kritik durumda olan hastalarin birebir sorumluluğunun yeni başlayan ve ilk defa nöbet tutan hemsireye verilmemesi, verildiği takdirde gerekli kontrollerin kidemli hemşire tarafindan yapılması ve desteklenmesi konusunda klinik sorumlu hemsiresinin kıdemli hemsireye uyarıda bulunması gerekmektedir ve özel durumdaki hastaları doktorun da takip altinda tutması gerekmektedir.

  Cevapla
 4. Suçlu aramak doğru bir yöntem değildir sorun doğru işlemeyen/yanlış kurulmuş olan süreçtir..SSH yeni mezun hemşireye uygun bir hemşire belirlemelidir ve bu hemşire yeni mezunu bağımsız bıraksa da yapılan işleri onu denetlediğini belli etmeden kontrol etmelidir..hekimden sözel order almak hatalara meyili arttırır..son olarak iş bölümünde adaletli bir paylaşım olmalıdır

  Cevapla
 5. Filiz polat

  Birincisi yoğun bakımda bir hemşireye 5 hasta düşmemeli bu yanlış ikincisi eğer diploma alan bir hemşire yasal süreçte meslekte yeterli bulunuyor ve buna rağmen mezun hemşireler yetersizse Buda eğitim sisteminin ve eğiticilerin gerekli sorumluluğu almadığını gösterir ( örnek vereyim sağlık ocağında 1 yıl çalışan hemşire hamile kalır iki yıl izinlidir gelir hastaneye başlar formasyon almıştır ve atanır sağlık öğretmeni olarak sizce tecrübesi olmayan nasıl tecrübe verir )sonuç olarak farkındalığı ve tecrübesi az olan hemşireler ortaya çıkar suç kimin şimdi üçüncüsü hemşirelik okuyan öğrenciyi her hastane yoğun bakımına sokmaz ya da izin verse bile bu o kadar öğrenci arasında sana sıra geleceği anlamı taşımaz dördüncüsü hastanelerde hem pratik hem de teorik olarak hemşireyi çalışmaya hazırlayan bir ekip olmalıydı ki eğitmekten sıkılmasın o 5 yıl çalışmış olan hemşire .kaç kişiye öğretmek zorunda kalmış olabilirdi şimdiye kadar bu onun görevimiydi olmamalıydı çünkü bu ek iş için para yok yetki yok al sana sorumluluk ne için kendi hastalarınla beraber diğerlerini takip et hemşireyi takip et bu olayda Dilara hemşire biraz daha mesafeli davranmış olabilir hiç birşey yapmasa da kliniğin ve hemşirenin sorumluluğu bence bir kişiye fazla düşünce olarak bile fazla .Hayat gibi bir şeyle uğraşmak bu kadar önemliyken ekip üyesi olarak görülmemek yardımcı sağlık personeli adından kurtulamamak hata yapan meslektaşlarımızı sanki hiç kimse yapmamış gibi düşünüp yargılamakta yanlış bu işte tecrübe varsa hata da var maalesef hemşire olarak bizim kendimizi geliştirmemiz eğitmemiz gerekli ama adımızı amelelikten kurtarmamız gerek hiç düşündünüzmü sağlık Bakanı neden hep doktor personel cetvelinde neden doktor ayrı yardımcı personel ayrıdır oysa hastanede doktor olmazsa olmaz hemşire olmazsa olmaz laborant …. Vs olmazsa olmaz bunlar ekip üyeleri ama bunu gören yok bütün arayı hemşire bulur çoğu zaman hastaya doktoru laboratuarı röntgeni personeli sekreteri ….bu kadar önemli ve bağlayıcı olan ekip üyesinin harcanması olmamalı 24 saat hemşire takip eder hastayı fazla yükle sonuç böyle kötü olunca ne olur hemşire suçlu bir de daha çok baskı … aslında iyi birşeyde olur yönetim ders çıkarır biraz belki ek bir hemşire daha verir en iyisi hemşirede buna büyük bir iyilik gibi sevinir .ölen ölür kalan hemşire aynı yoğunlukla fazla sorumlulukla devam eder işe tabi başka isimlerle birde çok uzattım ama meslekte etik ve meslektaşını korumak satmama öğretilmiyor yoğun iş ve ev hayatından hemşirenin hemşireye gücü yetiyor ne yapsın kendini böyle avutuyor en çok meslektaşını görüyor hiç övülmüyor hep geriliyor ve şikayet ediliyor .Eeee o zaman iyi eğitin kardeşim sonuca bakmayın nedene bakın olmaz mı

  Cevapla
  • Dilek Ekici

   Filiz hanım, öncelikle olaya yorumunuz için teşekkür ederim. Ancak üniversitelerde öğretim elemanı sayısı oldukça az, kendi dersim için söyleyeyim 120 lisans öğrencisine bir öğretim üyesi düşüyor. Hatta benim bölümümde kendi asistanım bile yok. Ayrıca haftada 38 saat derse giriyorum. Lisans, yüksek lisans, doktora ve çeşitli üniversiteler. Hatta bir çok ders için, o alanda uzman olmayan öğretim üyelerinin bile derse girdiği oluyor. ben okulda bir kaç dönem hem yönetim hem de pediyatri hemşireliği dersini birlikte yürütmüştüm. Hal böyle olunca eğitimin kalitesinden ciddi taviz veriliyor, elde olmadan. Aslında normalde 15-20 öğrenciye bir öğretim üyesinin düşmesi en uygunu. Ancak ben bu dönem 350 öğrencinin dersine giriyorum. Diğer taraftan 25 yıllık eğitim hayatımda şunu öğrendim, bir öğrenciye ne kadar ders anlatsan da öğrenci öğrenmek istemiyorsa, sınırda not alarak da olsa bir şekilde dersten geçiyor. Yani derse giren her öğrenci 40-50 puan ile bile geçebiliyor. Diğer taraftan yapılan bir çalışmada bireylerin üniversiteden mezun olduktan sonra her yıl teorik bilgilerinin %5’ini yitirdiği tespit edilmiştir. Bu durumda 40-50 ile ders geçen bir öğrenci zaten daha mezun olmadan bilgilerini unutmaya başlıyor. Çalışanların bilgilerini çağa uydurabilmeleri için zamanlarının %15’ini (yılda 6 hafta) bilgi edinmeye ayırmaları gerektiği bildirilmektedir. Böyle yapılmadığı takdirde 45 yaşına gelindiğinde bireyin tüm gelişmelerin gerisinde kalacağı belirtilmiştir. Aslında suçlu kim olayı ile ilgili sorunun tekrar yaşanmaması için yapılması gerekenleri yukarıda belirtmiştik. Sanırım dikkatinizi çekmedi. Kısacası orada okulu birincilikle bitirmiş yeni mezun hemşire olsa bile, aynı sorunu yaşardı. Teşekkürler

   Cevapla
 6. Doktor nöradrenalin takılan ki ciddi bir ilaç hiç mi bakmamış tansiyon takıbıne.takılmadığına göre tansiyon yukselmemistir.bi sorsaydı hemşireye ya da odasından çıkıp baksaydı

  Cevapla
 7. elif hemşire

  7 yıl hemşirelik yaptım, bu şekilde bir durumla karşılaşmadım, örnek oldukça farazi.
  herhangi bir sorun yaşandığında suçlu bulmak çok kolay. fakat suçladığınız kişi hatalı davranışı kimden öğrendi, hatalı davranışa neden yöneldi, hiç düşündünüz mü?
  benim kanaatim suçlu hasta ve hastanın aile hekimi. hastalar sağlık sisteminin daha iyi olması için hiçbir şey yapamamasından dolayı suçlu, aile hekimi hasta için koruyucu sağlık bakımını yeterince iyi veremediği için suçlu.
  hemşireliğin temel amacı bakım vermektir. hastanın inotrop infüzyonunu takip etmek hemşirenin daha sonraki sorumluluğudur, bir hemşire bu aşamada yaşanan komplikasyon yüzünden bu kadar rahatça suçlanamaz.
  kıdemli hemşireler belirgin mesleki tükenmişlik içerisindeler, ancak akademisyenler onları mesleğe kazandırmak adına hiçbir şey yapmamaktadır.
  hekimler hemşireyi kölesi olarak görmekte, istediği gibi davranma hakkını kendinde bulmaktadır. hemşire yöneticiler itibarını korumak adına bu duruma göz yummaktadır.
  hemşirelik eğitimi oldukça zengin alt yapı oluşturan, donanımlı bir eğitimdir. yeni mezun hemşireler çok yüksek ideallerle mesleğe atılmakta, başarılı bir performans da göstermektedir.
  ortalama insan ömrünün 40 yıldan 70 yıla çıkarılması tıbbi başarıdır. hipokrattan bugüne hekimlerimiz iyi yol katetmiştir.
  modern hemşirelik de yaşam kalitesini arttırarak sağlık sisteminde katkı sağlayabilir.
  bana göre bir psikoloğa giderek narsistik duygularınızı yenmek yapılması gereken ilk iş.

  Cevapla
  • Yaklaşık olarak 10 yıldır, birden fazla özel hastanede staff (karma cerrahi, yoğun bakım,..vb.) ve yönetici hemşire olarak görev yaptım. Şu anda da Kalite ve Eğitim Hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Bu tarz hataların yaşandığını, yaşandıktan sonra ki süreci takip eden biri olarak; örneğin farazi olmadığını sık sık bu durumlarla karşılaşıldığını söyleyebilirim. Önemli olan ramak kala / gerçekleşen hatalarda, kurumun nasıl davrandığıdır. Kurum süreçleri iyileştirmek yerine suçlu arama politikasında ise; tabi ki de çalışanlar tarafından yaşanan/ yapılan hatalar bildirilmeyecek ve gizlenecektir. Amaç suçlu bulmak, günah keçisi aramak yerine; gerekli düzenlemeler (prosedür, talimat, eğitim, iş gücü analizi, insan gücü planlama, performans değerlendirme,..vb.) yaparak aynı ya da benzer olayın tekrar yaşanmasını engellemektir. Bu örnek olayda , sorun çözümüne yönelik analiz çok iyi yapılmış olup;özellikle hukuki süreçlere yer verilmesi yaptığımız işin ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha göstermektedir. Sn.Dilek EKİCİ’ye paylaşımından dolayı teşekkür ediyorum.

   Cevapla
 8. hatice hemşire

  2 yıl önce mezun olup yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya başladım,hasta zarar görmese de bu tür olaylar yoğun bakımlarda yaşanmaktadır,yeni başlayan hemşirelere işi öğrenmesi açısından ağır vakalar verilebiliyor.Ne kadar iyi bir teorik eğitim alınsa da her yeni mezun hemşire işe başladığında birçok konuda yetersiz kalmaktadır,bir olayla karşılaştığında olayın çözümünü olay bittikten sonra öğrenmektedir.Bu tür sorunlarla karşılaşıldığında en başından ne yapılması gerektiğinin analizi burada çok iyi yapılmış olup mezun adayı ve mezun hemşirelerin hatta deneyimli hemşirelerinde okuması gerektiğini düşünüyor bu çalışmada başta Dilek Ekici’ye ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

  Cevapla
 9. Merhab dilek hanım inşallah mesajımı görürsünüz yönetim kitabından okudum olayı ben 4.sinif öğrencisiyim ben bu olaydan çok etkilendim cunki 4 yıl boyunca söyle tam ögrendigim bir staj hayatım olmadı gece n sene pandemiye gotti bu yılda gidiyor gibi 1. Ve 2.sınfta iken de öyle staj yaptığım söylenemez cunki isparta şehir hastanesi bizi kabul etmemişti biz de malesef sunum yaptık öyle bitti okulum az kaldı pamdemiden bu yıl da giderse sahaya çıktığımda çok tecrübesiz çıkıcam çok istedim gönüllü bir yerlerde çalışmayı ama kabul edilmedim bu bana saçma geldi tehlikeliymis iyi de ben 1 dönem sonra atanınca covid biticek mi hiç birşey bilmeden sahada olmak mi daha tehlikeli ya da tecrübeli olmak mi sonuç olarak çok korktum tecrubesizligimden korktum yoksa ben hastanede olmayı çalışmayı seviyorum mesleğim bu benim sizin bu durumuma yorumunuzu çok merak ediyorum umarım görürsünüz beni

  Cevapla
  • Dilek Ekici

   Merhaba, çok haklısınız, hastaneye staja çıkmadan, mesleki uygulamaları öğrenmek maalesef mümkün değil. Bir süredir Almanya’da Bonn Üniversitesinde bulunmaktayım. Burada hemşire öğrencilerin stajları, hastanede bizzat devam etmektedir. Hatta öğrenciler hemen her serviste, bizzat servis hemşireleriyle birlikte hafta sonu dahil, sabah ve akşam vardiyalarında çalışmakta, sadece gece vardiyasında çalışmamaktadırlar. (Bu çalışmalarının karşılığında yol ve yemek yardımı almaktadırlar.) Sadece dersleri online devam etmekte. Bu yöntem ile öğrenciler görerek, yaparak ve bizzat uygulayarak mesleki eğitimlerini geliştirmekteler. Ancak öğrenci olarak konuyla ilgili sizin yapabileceğiniz bir şey şu an maalesef yok.

   Cevapla
 10. Öncelikle bu vakanın oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmanızı kutlarım. Hemşirelik mesleğinde hemşireliğin okul ve uygulama alanı boyutunda olası/gerçek sorunların çözümüne yönelik doğru yaklaşımları belirleyeceğini düşünüyorum.

  Örnek vaka, öncelikle ülkemiz hastaneler vb. kuruluşlarda/ uygulama alanlarında çalışan hemşirelerin aktif çalışma hayatı sürecinde her an her durumda başına gelebileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.
  Ancak koruyucu uygulamalar ile bu tür ”Hasta Güvenliğini” tehdit edici ve 1. derecede Hastane Yönetimi ile birlikte Hemşirelik Hizmetleri/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü sorumlu tutan bu tür sorunlar şu şekilde önlenebilir;

  1.Bu konuda Kurumun ilgili Birimin üst /tepe yöneticisinin yani Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün gerekli iç hukuksal düzenlemeleri (prosedür, talimat, eğitim, iş gücü analizi, insan gücü planlama, performans değerlendirme) profesyonel bir şekilde düzenleyip-belirlemeli,
  2.İlgili çalışanları; işe başlayan ve çalışan tüm hemşirelere bu konuda iç hukuksal düzenlemeler hakkında işin başında ve düzenli aralıklarla eğitim vermeli ve eğitimin etkinliğini ölçmeli,
  3-Hastane Yönetimince düzenlenen/onaylanan Hastane içi hukuksal düzenlemeler revize edildiğinde, ilgili alan çalışanlarına bu değişiklikleri sözlü/yazılı bildirmeli,
  4-Kurum içinde 1,2,3 nolu maddelerde belirtilen işlevler yapıldığı halde profesyonel meslek grubundeki bir kişinin/-lerin meydana getirdiği sorunlarda ki bu olayda hasta güvenliği ile ilgili vakada tutulan tutanak vb. kayıtlı belgelerin de gerçekçi/kanıta dayalı tutulması ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün de bu konularda Uzman olması gerekmektedir. Çünkü Kurumun hazırladığı/yürürlük/ yönetmelik gereğince; bu konudaki sorun hakkında tutulan tutanak ile önce İlgili Birimin üst Yönetici yani Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından değerlendirilerek, soruna yol açan çalışan/-lara sözlü/yazılı kınama yapılmaktadır. Şayet sorun daha ciddi (iç yönetmelikte bu konuları belirtiyor)ise Hemşirelik Hizmetleri Müdürü adil karar vermek ve doğru bir yolu izlemek zorunda tutanaktaki konun Disiplin Kurulu Komisyonuna gitmesi kararını aldıktan sonra ilgili konuyu kendisin de komisyon üyeliği olduğu ”Kurum içi Disiplin Kurulu Komisyonuna” sevkediyor. Disiplin Kurulu Komisyon Üyelerine Hemşirelik Hizmetleri Müdürü bu konuda her türlü koruyucu önlem uygulamaları aldığı halde vakanın delillerle/somut gerçeklerle sunumunu yapar. Vaka buarda değerlendirilir ilgili çalışan kınama, maaştan kesme, iş aktifesi vb. cezalandırmalara tabi tutulur. Sonra ilgili çalışana İnsan Kaynakları gerekli bilgilendirmeyi KVK kanuna yönelik yazılı bilgilendirir.
  5.Ancak vuku bulan bu tür sorunlar ilgili Birim ya da Hastanenin bu disiplin yönetiminde öz değerlendirmeye gitmesini ve hazırlanan politika, prosedür ve algortimalrı gözden geçirmesini gerektirir.
  6. Kurum yöneticileri, bu konuda tekrar eden sorunların görülmemesini ister. Sorunların oluşması, kurumunun yöneticilerinin hoşlanmadığı ve zarara uğrattığı kaçınılmaz bir gerçektir.Şöyle ki; ilgili kurum dış müşteri/hasta/yakınları/toplum tarafından kötü izlenim ve yankılar oluşturur, bu kurumları kimse tercih etmez.Kurum sorun teşkil eden çalışanı işten çıkardığında bu kişiler kurumun yetersizliklerini öne sürerek davalar açar ve tazminat alabilirler.Tazminat alanlar da kendinden sonrakilere örnek olabilirler. Suçlanılan kişi kendini haklı görüyor ve gerçekten de sistemin kurbanı ise bir de sözlü, kınama, para cezası vb cezalandırılmış ise bundan sonraki iş yapımında iyi bir performans göstermeyebilir. Ancak Yönetici adil bir değerlendirmeyi yaptığını düşünüyor ve sistemsel düzenlemeler ve icraatın adil olduğunu düşünüyor ve ilgili çalışanı değerlendirme sonucunda cezayı uygulamış ise ilgili çalışanın da bu suçlamayı kabul etmesi ve tekrarlaması gerekir. Haklı kararların tekrarlanması durumlarını ilgili Birim tepe yöneticisi nedenini araştırıp önlem almak zorundadır.
  Ancak soruna yol açan ya da yol açtığı düşünülen çalışan/lar öncelikle sorunun kaynağına yönelik Kurum Yönetiminin ; burada yönetim yapılanmasına göre Başhekimlikliğin, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün ya da her ikisinin de yönetiminin yetersizliğine bağlı gerçekleşmiş olabilir.

  Sonuç olarak şunu diyebilirim;
  Hastanelerin bu vakadan yola çıkarak ilgili birim yöneticisi/Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün rolü çok büyüktür Bu nedenle Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün herhangi bir Hastaneye /Kuruma alımında, Kurum içi Hemşirelik Müdürlüğünün yapılanmasında ve Hemşirelik mesleği çalışanların Kurum içi hukuksal düzenlemelerin yapılanmasında ve Disiplin Kurulu Komisyonlarında bu tür vakaların değerlendirilmesinde adil kararın verilmesi ve yukarıda belirttiğimiz olumsuz sonuçların gerçekleşmemesi için bu konuda uzman/akademik mesleki profesyonellerden görüş/eğitim bilirkişi desteği alınabilir diyorum. saygılarımla..

  Cevapla

Yorumunuz?

38q, 0,202s