Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans

HEM-1120 – HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Dersin Amacı:Hemşirelik hizmetlerinde insan kaynağı yönetimi tekniklerini öğrenme

Dersin içeriği: Hemşirelik hizmetleri yönetimine bağlı olarak görev yapan hemşire (personel) gereksiniminin belirlenmesi (iş analizi, hemşire insangücü planlaması yapma),  işgörenlerin sağlanması, seçilmesi, yerleştirilmesi, oryantasyonu, yetiştirilip-geliştirilmesi, bütçe yönetimi, performansının değerlendirilmesi, ödüllendirme sisteminin kullanımı, kariyer yönetimi, edüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, personel yönetimi ile ilgili mevzuatın incelenmesi.

Kaynaklar:

 1.       Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2.       Uyargil C, Adal Z, Ataay İD, Acar AC, Özçelik O, Sadullah Ö, Dündar G, Tüzüner L (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 3.       İsmet Barutçugil (2004) Startejik insan kaynakları yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim, İstanbul
 4.       Dursun Bingöl (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta yayınevi, İstanbul
 5.       Sullivan EJ, Decker P (2001) Effective Leadership and Management in Nursing, 5th. Edition, Prentice- Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 6.       Swansburg R C., Swansburg R J., (1999) Introductory Manegement and Leadershıp for Nurses, Jones and Bartlett Publıshers, Boston, Toronto, London, Singapore.
 7.       Swansburg RC (2002) Introduction to Management and Leadership for Nurse Managers, 3rd Edition, Jones & Bartlett Publishers.
 8.       Maryann F. Fralic (2000) Staffing Management and Methods: Tools and Techniques for Nurse Leaders, Jossey Bass.
 9.       Steven Finkler, Christine Kovner, Cheryl Jones Fınancıal Management For Nurse Managers And Executıves,
 10.       Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.

HEM-1130 – HEMŞİRELİK  HİZMETLERİNDE YÖNETİM

Dersin Amacı:Yönetim ile ilgili temel kavram ve kuramları bilerek, hemşirelik hizmetleri yönetiminin organizasyon yapısının oluşturularak, hemşire insan gücü kaynağının yönetilmesine yönelik bilgilerin kazanılması

Dersin içeriği: Yönetim temel kavram ve kuramları, yönetimin tarihsel gelişimi,  hemşirelik hizmetleri yönetiminin amaç ve hedefleri. Yönetim sürecinin veri toplama, planlama ( hedefler, standartlar, politika, prosedürler, bütçe), örgütleme aşaması ( örgüt şemasını oluşturma, görev tanımları, insan gücü planlama ve iş organizasyonu), yöneltme aşaması ( iletişim, motivasyon, koordinasyon, problem çözme, karar verme, çatışmaları önleme, iş doyumu), kontrol aşaması ( kalite güvenliği, performans değerlendirme).

Kaynaklar:

 1. Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2. Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 3. Eren E (2010), Yönetim ve Organizasyon (çağdaş ve Küresel yaklaşımlar), Beta Basım Yayım, İstanbul,
 4. Koçel T (2009) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,
 5. International Council of Nurses (ICN) (2006) International nurses day 2006. Safe Staffing Saves Lives. Information and Action Tool Kit. ICN, Jean Marteau, CH-1201 Genava; 1-16, http://www.icn.ch/indkit2006.pdf
 6. Marquis B, Huston CJ (2002) Leadership Roles and Management Functions in Nursing, 4th Edition, Lippincott.
 7. Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers
 8. Sullivan EJ, Decker P (2001) Effective Leadership and Management in Nursing, 5th. Edition, Prentice- Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 9. Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.
 10. Ataman G (2010) İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul
 11. Huber D (2006) Leadership and Nursing Care Management, Elsevier Health Sciences, 3rd Edition.

 

HEM-1131- HEMŞİRELİK  HİZMETLERİNDE YÖNETİM UYGULAMASI

Dersin Amacı:Bu derste öğrencinin, HEM 1130 ve HEM 1120 derslerinde edindiği bilgileri Hemşirelikte Yönetim Dersi’ni alan lisans öğrencilerinin eğitiminde ve değerlendirmesinde,Staj rehberinden yararlanarak, kullanma yetisi geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: Hemşirelikte Yönetim Staj Rehberi

 

HEM-2130   HEMŞİRELİKTE LİDERLİK

Dersin Amacı: Yönetici hemşire olabilmek için sahip olunması gereken liderlik, bilgi, beceri ve tutumu kazanma. Hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel değerleri ve etik kuralları kavrama. Yönetime yardımcı teknikleri kullanma

Dersin içeriği: Hemşirelikle ilgili: liderlik, ekip oluşturma, problem çözme, karar verme, çatışma yönetimi, örgüt geliştirme, değişim yönetimi, güç, otorite, etkileme, örgüt kültürü, motivasyon, adalet ve güven, iş doyumu, tükenme, mobbing, etik yönetim

Kaynaklar:

 1. Sabuncuoğlu Z, Tüz M (2008) Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel basım, Bursa
 2. Eren E (2010) Örgütsel Davranış ve Örgüt Psikolojisi, Beta Basım, istanbul
 3. Tamer Koçel(2010) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,
 4. Ataman Göksel (2010) İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul
 5. Eren Erol (2010) Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Dağıtım, İstanbul
 6. Heidenthal P K (2002) Nursing Leadership & Management, Thomson/Delmar Learning Publishers.
 7. Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers
 8. Botton A (2010) Statü Endişesi (Çev: Ahu Sıla Bayer), Beşinci Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 9. Huber D (2006) Leadership and Nursing Care Management, Elsevier Health Sciences, 3rd Edition.
 10. Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.

 

HEM-2120   HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

Dersin Amacı: Hemşirelik hizmetleri yönetiminde kalite yönetim yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı amaçlar.

Dersin içeriği: Sağlık hizmetinde kalite, müşteri kavramı, müşteri olarak hasta memnuniyeti, müşteri olarak hemşire memnuniyeti,sağlık hizmetinin standardizasyonu, standartlara uyum sağlama, standartların yalınlaştırılması, standarttan sapmalar ve hatalar/ kazalar, Tıbbi hatalar, hasta güvenliğini sağlama ve indikatör belirleme, indikatörleri izleme, varyasyonları izleme, varyasyon analizleri, hata analizleri, hatalı süreçleri ve iş akışlarını iyileştirme, sürekli iyileştirme ve kontrol, Kontrol teknikleri, uluslararası kalite güvence sistemleri (ISO, JCI, HKS, EFQM,COQUEST,MAGNET vb).

Kaynaklar:

 1.   Ekici D (2013) Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara
 2.   Alcan Z (2001) Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Anadolu Matbaası, İstanbul
 3.   Alcan Z, Aksoy A, Civil B, Tekin DE, Ekim R, Civil SÖ, Doğar T, Çakar (2011) Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
 4.   Alcan Z, Tekin DE, Ekim R, Civil SÖ, (2012) Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü,  Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
 5.   Aydıntan B (2009) Örgüt Zekâsı ve Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara.
 6.   Çakmak G (2009) Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Yönetim Rehberi, Eflatun Matbaacılık, İstanbul
 7.   Çetin C (2010) Toplam kalite yönetimi, Beta Basım Yayın, 3. Baskı, İstanbul.
 8.   Graban M (2011) Yalın hastane: Kalite, Hasta güvenliği ve çalışan memnuniyetini arttırmak, (Çev: Pınar Şengözer), Optimist Yayıncılık, İstanbul.
 9.   Joint Commission (2009) Implementation Guide for the NQF Endorsed Nursing- Sensitive Care Measure Set.
 10.   Tucker SM, Canobbio MM, Paqette EV, Wells MF (2000) Patient Care Standards, Mosby, 7th Edition,
 11.   Türk Tabipler Birliği, Füsun Sayek Raporları (2011) Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya, Türk Tabipler Birliği Yayınları, Birinci baskı, Ankara.
 12.   Hastane Hizmet Kalite Standartları (2011), Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.

 

 

32q, 0,706s