Bulunduğu kategori:

Yönetim Kademeleri

Yönetim Kademeleri

Hastanede çalışanlardan beklenen davranışlara rol denir. Statü ise, çalışanların sergiledikleri rollere atfedilen değerlerin hiyerarşik düzeyini gösterir. Kurumların organizasyon yapıları, hiyerarşi basamaklarından oluşan bir piramide benzer. Kurum içinde yapılan işlerin birbirlerine göre değerini ifade etmek için pozisyonlar kullanılmaktadır. Bir kurumda alt kademelerden üst kademelere çıkıldıkça, yetki ve sorumluluk artar. Bu nedenle pozisyonlar, çalışanların yetki ve statüsünü de belirler. Hiyerarşi basamakları içinde bulunan yöneticiler, kurumda sahip oldukları yetkinin miktarına göre üst, orta ve alt kademelerin birinde yer alırlar. Alt kademe yöneticiler, orta ve üst kademe yöneticilerden sayıca daha fazla olmaları nedeniyle kurumun yönetim piramidi oluşur.

Alt kademe yöneticiler olarak tanımladığımız servis sorumlu hemşireleri, hastalara doğrudan sağlık hizmeti veren ve yönetsel görevi olmayan servis hemşirelerinin yönetiminden sorumludurlar. Servis sorumlu hemşireleri, servislerde günlük yapılan işlerde hemşireler ve diğer çalışanlarla doğrudan iletişim ve etkileşim içinde bulunur. Hemşirelerin hasta ve yakınlarına sunduğu hemşirelik hizmetini yönlendirir ve yapılanları denetlerler. Ayrıca üst kademe yönetici (sağlık bakım müdürü ve/veya yardımcıları) tarafından verilen emirlerin çalışanlara bildirilmesi ile çalışanların talep ve beklentilerinin üst kademeye iletilmesinde, çalışanlar ile üst kademe yöneticiler arasında koordinasyon rolü oynarlar.

Bir kurumda orta kademe yönetim, üst kademe yönetim ile alt kademe yönetim arasında yer alır ve birden fazla yönetim kademesini kapsayabilir. Örneğin hastanelerde Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları, bölüm yöneticileri, süpervisörler orta kademe yöneticiler olarak tanımlanabilirler. Orta kademe yöneticiler, üst kademe yöneticiler tarafından alınan stratejik kararların ve planlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için uygulamaya yönelik planlamaların yapılması, gerekli kaynakların sağlanması, planlamaların uygulanması için gerekli organizasyonun yapılması ve alt kademe yöneticilere iletilmesinden sorumludurlar. Ayrıca yapılan uygulamaların denetlenmesi, elde edilen verilerin ölçülmesi ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi gibi önemli görevleri de bulunmaktadır.

Üst kademe yöneticiler ise, hiyerarşi basamağının en üst basamağında yer alırlar. Hastaneler açısından bakıldığında hastane Genel Müdürü ya da CEO’su tepe yönetici iken; sağlık bakım hizmetleri açısından bakıldığından hastanede çalışan tüm bakım hizmeti personelinin tepe yöneticisi Bakım Hizmetleri Müdürüdür. Tepe yöneticiler kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda sorumlu oldukları bölüm ile ilgili uzun ve kısa dönemli stratejik hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve yapılanların denetlenmesi konusunda orta kademe yöneticileri yönlendirirler. Bakım Hizmetleri Müdürü, hastanede hasta bakım hizmetinin etkin ve kaliteli sunumundan sorumlu olup, bakım hizmetini temsil ederler. Bu nedenle bakım hizmetleri yöneticisinin başarısı, hastanede hastalara sunulan bakım ve hemşirelik hizmetinin niteliği ve hemşire personelin memnuniyeti ile ilişkilidir. Bakım Hizmetleri üst yöneticisi, servislerde etkin ve kaliteli hemşirelik hizmeti sunumunu sağlamak için, kendi altında yer alan çalışanların işlerini yönetebilmeli, çalışanların performansını arttıra bilmelidir. Bunun için yöneticinin hemşirelik bilgisi dışında, yönetim ile ilgili bilgi ve beceri sahibi de olması gerekmektedir.

32q, 0,564s