Bulunduğu kategori:

Yönetim Nedir?

Yönetim Nedir?

Yönetim, insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için, başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve amaçlara ulaşmadır. Yönetici, işleri bizzat yapan değil, yapılması gereken işleri planlayan, örgütleyen, koordine eden ve denetleyen kişidir. Yönetici, kurumsal amaçlara ulaşmak ve işlerin yapılmasını sağlamak amacıyla işveren tarafından atanan vekildir. İşveren kurumun sermayesini (bina, araç, gereç, çalışanların maaşlarının ve kurum giderlerinin ödenmesi vb) sağlayan kişi, kurum (vakıf, sendika, dernek, ortak teşebbüs vb) ya dadevlet olabilir. Yönetici aldığı her kararda, yaptığı her işte, kar ve riski işverene ait olmak üzere, kurumu amaçlarına ulaştırmak için kendisine tahsis edilen kurumsal kaynakları (insan, para, araç, gereç) kullanma yetkisine sahiptir.

Yönetim bir ekip oyunudur, kurum yöneticinin oyun alanıdır. Yönetici işlerin yapılışıyla ilgili oyunun kurallarını belirler (yönetsel sistemi tasarlar) ve oyunun, koyduğu kurallara göre oynanmasını sağlarlar. Bu nedenle yöneticinin başarısı, kurumsal amaçlara ulaşma derecesiyle ölçülür ve aslında çalışanların başarısı, yöneticinin başarısıdır.

Yönetim, çok soyut bir durumdur. Soyut olan bu durumu bir takım araçlarla (organizasyon yapısı, görev, yetki ve sorumluluklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, veri toplama, iş yükünün ölçümü, hizmetin kalitesi, etkinlik, verimlilik, maliyet analizleri gibi çeşitli analizlerle verileri enformasyona çevirme ve hizmeti geliştirme) gözle görülür hale getirmek gerekir. Çünkü “ölçmediğimiz ve izlemediğimiz bir şeyi yönetemeyiz”.

32q, 0,161s